Frong page » Де і як можна подати заявку?

Де і як можна подати заявку?

Заявки прийма­ю­ться 29.6.–20.8.2023 р.  

Подайте заявку онлайн на сайті opintopolku.fi. Щоб заявку було прийнято до розгляду, необ­хідно додати копію вашої посвідки на прожи­вання і/або листа-рішення MIGRI, що підтвер­джує надання вам тимча­со­вого притулку на тери­торії Фінляндії. 

Будь ласка, зв’я­жі­ться з нами, якщо вам знадо­би­ться допо­мога у скла­данні заявки, і ми з радістю вам її надамо. 

Процес подачі заявки 

 1. Заявки прийма­ю­ться 29.6.–20.8.2023 р.  
 • Заявка має бути подана opintopolku.fi протягом цього періоду. Заявки, подані після закін­чення строку, не прийма­ти­му­ться до розгляду.  
 • Будь ласка, пере­ко­най­теся, що разом із нею нада­ю­ться всі необ­хідні додатки  
 • Будь ласка, вибе­ріть  
 • в якому універ­си­теті прикла­дних наук ви хотіли б скла­дати всту­пний іспит 25.8.2023 р.  
 • ви хочете вивчати фінську або швед­ську мову. 
 • чи хочете ви, щоб ми розгля­дали вас як канди­дата для групи нижче B1, якщо результат вашого всту­пного іспиту буде гово­рити про те, що вашого рівня воло­діння англій­ською мовою недо­ста­тньо для даного курсу 
 • Будь ласка, вибе­ріть одну (1) профе­сійну галузь, яка ціка­вить вас найбільше: 

1) заняття із бізнесу;  

2) соці­альні послуги й охорона здоров’я;  

3) технічна галузь; або  

4) інша непро­фільна галузь.  

 • Канди­датам, які відпо­від­ають крите­ріям, буде наді­слано запро­шення на всту­пний іспит електронною поштою. Будь ласка, пере­ко­най­теся, що ваша адреса електронної пошти дійсна, а також регу­лярно пере­ві­ряйте папку «Спам». 
 • Якщо ви отри­мали запро­шення на всту­пний іспит, будь ласка, дотри­муй­тесь інстру­кцій, вказаних у листі-запро­шенні. Якщо у вас є будь-які питання щодо всту­пного іспиту, будь ласка, зв’я­жі­ться з особою, зазна­ченою у вашому листі-запро­шенні на всту­пний іспит, або з нами.   
 • Після скла­дання всту­пного іспиту, у червні 2023 р., ми наді­шлемо вам електронний лист і пові­до­мимо, чи були ви вибрані для програми. Звер­таємо увагу на те, що учнів­ське місце необ­хідно підтвер­дити протягом 7 днів, тому просимо вас регу­лярно пере­ві­ряти свою електронну пошту.  
 • Якщо ви були прийняті як учень для цієї програми, то вам необ­хідно підтвер­дити своє учнів­ське місце протягом 7 днів після того, як ми наді­слали вам всю інфор­мацію. У вашому листі про прийом будуть вказані інстру­кції про те, що потрібно зробити, щоб підтвер­дити своє учнів­ське місце. Звер­ніть увагу, що якщо ви не підтвер­дили своє учнів­ське місце відпо­відно до інстру­кцій, то ви не зможете присту­пити до занять, і ваше місце буде пере­дано іншому канди­дату. Якщо у вас є будь-які питання щодо підтвер­дження свого учнів­ського місця, будь ласка, зв’я­жі­ться з особою, зазна­ченою у вашому листі про прийом, або з нами