Frong page » ДОКЛАДНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КУРС

ДОКЛАДНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КУРС

 Чому будуть навчати у рамках даної програми підго­товки? 

У рамках даної програми ви отри­маєте навички, які необ­хідні для здачі всту­пних іспитів у вищі навчальні заклади, а також вдоско­на­лите свої вміння, які необ­хідні під час дипломної освіти. 

У процесі занять ви будете вивчати профе­сійну галузь, яка вас ціка­вить. У формі своєї заявки вибе­ріть одну (1) профе­сійну галузь, яка вас ціка­вить найбільше. Варі­анти вибору: 

1) заняття із бізнесу;  

2) соці­альні послуги й охорона здоров’я;  

3) технічна галузь; або  

4) інша непро­фільна група 

У даній програмі зроблений упор на підви­щення вашого рівня воло­діння англій­ською мовою. Ви будете розви­вати свої акаде­мічні навички, розши­рю­вати свої знання про здобуття вищої освіти у Фінляндії, а також осві­жати свої цифрові та мате­ма­тичні навички. Окрім занять із вивчення англій­ської мови, у дану програму також входять заняття із вивчення фінської та швед­ської мов.  

Докла­дніша інфор­мація про учбову програму 

Дана програма скла­да­є­ться із 30 кредитів. Вона включає в себе загальні заняття та профільні заняття.  

Загальні заняття (20 кредитів) вклю­чають в себе: 

Введення у процес здобуття вищої освіти у Фінляндії та навички навчання (2 кредити); 

Введення у суспіль­ство та куль­туру Фінляндії (1 кредит); 

Цифрові навички (2 кредити); 

Профе­сійна орієн­тація (1 кредит); 

Цифрові навички (3 кредити); 

Підви­щення рівня воло­діння англій­ською мовою з B1 до B2 (6 кредитів); і  

Вивчення фінської або швед­ської мови (5 кредитів) 

Профільні заняття (10 кредитів) 

У заявці необ­хідно зазна­чити, у групу якого профілю ви подаєте свою канди­да­туру.  

Профільні заняття вклю­ча­ти­муть в себе: 

Група 1) Технічна галузь і профе­сійна англій­ська мова (10 кредитів); 

Група 2) Соці­альні послуги, охорона здоров’я та профе­сійна англій­ська мова (10 кредитів); 

Група 3) Введення у бізнес і профе­сійна англій­ська мова (10 кредитів); або  

Група 4) Непро­фільні заняття і профе­сійна англій­ська мова (10 кредитів) 

У листі про прийняття ми пові­до­мимо, до групи якого профілю ви були прийняті. 

Як прохо­ди­тиме навчання? 

Очні заняття розпо­чну­ться у вересні 2023 р. Розмір підго­тов­чого навчання стано­вить 30 кредитів, а трива­лість – 6 місяців. Трива­лість власне занять стано­вить приблизно 35 занять на тиждень.  

Курс прово­ди­ться у режимі онлайн, тому ви можете відві­ду­вати його неза­лежно від місця вашого мешкання. Онлайн-зустрічі прово­дя­ться щоденно. За бажа­нням, ви можете відві­ду­вати деякі особисті зустрічі в одному із найближчих залу­чених кампусів UAS. 

Заняття у сере­до­вищі електрон­ного навчання прохо­дять інди­ві­ду­ально та по групах. На онлайн-заня­ттях важливо прояв­ляти актив­ність і стави­тися до власного навчання відпо­від­ально.