ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДО ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

 Що включає в себе дана програма і чому в ній варто взяти участь?  

Ви хотіли б вивчати  

  • соці­альні послуги й охорону здоров’я; 
  • бізнес; 
  • технічну галузь;  
  • або щось інше?  

У рамках цієї програми ви озна­йо­ми­теся із різними галу­зями та варі­ан­тами навчання. Ви отри­маєте базові знання, які необ­хідні для здобуття вищої освіти, а також персо­нальну профе­сійну орієн­тацію та консуль­тації, які допо­мо­жуть вам прийняти рішення щодо подальших дій після закін­чення курсу.  

Дана програма підго­товки розро­блена, щоб допо­могти вам розви­нути свої навички до рівня, необ­хі­дного для подаль­шого здобуття вищої освіти у Фінляндії. 

Через обме­жене фінан­су­вання, дана програма підго­товки призна­чена лише для людей, які були змушені поки­нути Україну й отри­мали тимча­совий притулок на тери­торії Фінляндії. Вона прово­ди­ться англій­ською мовою, однак, за необ­хі­дності, можливою є допо­мога укра­їн­ською та росій­ською мовами. Заняття прово­дя­ться безко­штовно.