Frong page » ЧАСТО ПОСТАВЛЕНІ ПИТАННЯ

ЧАСТО ПОСТАВЛЕНІ ПИТАННЯ

Яке необ­хідно обла­днання для прохо­дження даного курсу? 

Для повно­цінної роботи вам знадо­би­ться комп’ютер, підклю­чення до інтер­нету, наву­шники та веб-камера. 

Хто може брати участь? 

Для подання канди­да­тури необ­хідно мати:  

1) посвідку на прожи­ва­н­ня­/лист-рішення про надання тимча­со­вого притулку на тери­торії Фінляндії та  

2) підтвер­дження воло­діння англій­ською мовою мінімум на рівні B1 за шкалою CERF (вільне воло­діння англій­ською мовою на базо­вому рівні та можли­вість кому­ні­кації у повсяк­денних ситу­а­ціях, вико­ри­сто­вуючи загаль­но­вжи­вані вирази). 

Чи дає цей курс підго­товки право на участь у дипломній програмі у Фінляндії? 

Ні. Звер­таємо вашу увагу, що прохо­дження програми підго­товки не дає вам доступу до навчання для здобуття вищої освіти.Вам необ­хідно подати свою канди­да­туру на здобуття дипломної освіти через звичайний процес подання заявки.  

Ця програма дасть вам навички, які необ­хідні для здобуття дипломної освіти у Фінляндії за програмою, що викла­да­є­ться англій­ською мовою, інфор­мацію про систему освіти у Фінляндії та різні доступні варі­анти, якщо у вас виникне бажання здобути вищу освіту у Фінляндії в майбу­тньому.

Ця програма підго­товки також включає в себе профе­сійну орієн­тацію, тобто ми можемо, напри­клад, допо­могти вам скласти заявку і прокон­суль­ту­вати вас щодо крите­ріїв прийому за конкре­тною дипломною програмою. 

Чи приймаєте ви заявки, подані після закін­чення терміну? 

Ні. На жаль, ми приймаємо лише ті заявки, які були подані у строк. 

Скільки учнів наби­ра­є­ться у цю програму? 

Усього доступно 100 учнів­ських місць:  

  • Група 1 Заняття з бізнесу (25 учнів­ських місць); 
  • Група 2 Соці­альні послуги й охорона здоров’я (25 учнів­ських місць); 
  • Група 3 Технічна галузь (25 учнів­ських місць); і 
  • Група 4 Інше (25 учнів­ських місць) 

Що таке Група 4 «Інша непро­фільна група»? 

Група 4 призна­чена для тих, хто ще не визна­чився, в якій галузі хоті­лося б здобу­вати вищу освіту, а також для тих, хто знає, що саме хоті­лося б вивчати, але цих галузей немає у групах 1–3. 

Мій автобус спізню­є­ться, і я не зможу прибути вчасно. Що буде, якщо запі­зни­тись на всту­пний іспит? 

Якщо ви запі­зни­лися й іспит вже розпо­чався, ми не зможемо допу­стити вас до скла­дання всту­пного іспиту і прийняти вас як учня на даному курсі.